ΔΕΟ13 - Ποσοτικές Μέθοδοι

Υποενότητες:

 • Επιχειρησιακά Μαθηματικά
 • Επιχειρησιακή Στατιστική
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
 • Εισαγωγή στους Η/Υ

Ύλη: Στα πιο σημαντικά τμήματα της ύλης περιλαμβάνονται
 • Μαθηματικά
  • Γραμμικές συναρτήσεις μίας μεταβλητής, πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες και πολυωνυμικές.
  • Γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων μιας μεταβλητής.
  • Συναρτήσεις μιας μεταβλητής σε προβλήματα σχετικά με την οικονομία και διοίκηση επιχειρήσεων.
  • Η έννοια της παραγώγου.
  • Παράγωγοι απλών, σύνθετων, πεπλεγμένων και αντίστροφων συναρτήσεων.
  • Η έννοια της ελαστικότητας στην μικροοικονομική θεωρία με βάση τις παραγώγους.
  • Το όριο μιας συνάρτησης.
  • Προβλήματα βελτιστοποίησης συναρτήσεων μίας μεταβλητής με τη χρήση της πρώτης και δεύτερης παραγώγου.
  • Η έννοια του ολοκληρώματος και οι εφαρμογές του στην οικονομική επιστήμη και διοίκηση επιχειρήσεων.
 • Στατιστική
  • Ο ρόλος της Στατιστικής στη διοίκηση επιχειρήσεων.
  • Αριθμητικές μέθοδοι σύνοψης τόσο συστηματοποιημένων όσο και μη συστηματοποιημένων δεδομένων όπως τα μέτρα κεντρικής τάσης, σχετικής θέσης, διασποράς, σχετικής μεταβλητότητας, ασυμμετρίας και κύρτωσης.
  • Η έννοια της πιθανότητας και αρχές της θεωρίας πιθανοτήτων.
  • Προβλήματα με βάση την θεωρία πιθανοτήτων σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων.
  • Διακριτές και συνεχείς κατανομές.
  • Προβλήματα διακριτών κατανομών με τις κατανομές, Bernoulli, Διωνιμική, Γεωμετρική, Υπεργεωμετρική και Poisson.
  • Προβλήματα συνεχών κατανομών με χρήση των κατανομών Ομοιόμορφη, Κανονική, Εκθετική, χ2, t και F κατανομή.
  • Εκτίμηση παραμέτρων με διαστήματα εμπιστοσύνης.
  • Προβλήματα ελέγχου υποθέσεων για το μέσο, το ποσοστό και τη διακύμανση τόσο ενός όσο και δύο πληθυσμών.
  • Η έννοια της γραμμικής παλινδρόμησης και προβλήματα απλής και πολλαπλής παλινδρόμησης με εφαρμογές στην οικονομία και διοίκηση επιχειρήσεων.
  • Υπολογισμός συντελεστών γραμμικής παλινδρόμησης μέσω του excel.
 • Επιχειρησιακή Έρευνα
  • Προβλήματα μεταφοράς με τη μέθοδο της βορειοδυτικής γωνίας και με τη μέθοδο του Vogel.
  • Προβλήματα εκχώρησης με την Ουγγρική μέθοδο.
  • Μη ισορροπημένες λύσεις τόσο για προβλήματα μεταφοράς όσο και εκχώρησης.
  • Παραδείγματα από την διοίκηση επιχειρήσεων για προβλήματα μεταφοράς και εκχώρησης.
  • Δικτυωτή ανάλυση και την επίλυση προβλημάτων δικτύων.
  • Προβλήματα δυναμικού προγραμματισμού.
  • Εισαγωγή στην θεωρία παιγνίων και θα επιλύσει προβλήματα με τη γραφική μέθοδο και με γραμμικό προγραμματισμό.
  • Οι έννοιες της θεωρίας Ουρών Αναμονής και προβλήματα που σχετίζονται με θέματα διοίκησης επιχειρήσεων.
  • Προβλήματα Γραμμικού Προγραμματισμού και επίλυση με τη μέθοδο simplex και με την μέθοδο γραφικής παράστασης.
  • Προβλήματα Επιχειρησιακής Έρευνας μεγαλύτερων διαστάσεων και επίλυση με τη χρήση υπολογιστικών φύλλων όπως το excel.
Μπορείτε να προβάλετε και να κατεβάσετε τις εργασίες και θέματα εξετάσεων παρελθόντων ετών, ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο: