ΠΛΗ11 - Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού

Υποενότητες:

 • Τεχνολογία Λογισμικού
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Λειτουργικά Συστήματα
Προαπαιτούμενα: Η ενότητα δεν απαιτεί ιδιαίτερες μαθηματικές γνώσεις ούτε προϋπάρχουσες γνώσεις προγραμματισμού.

Εργασίες: Οι φοιτητές θα πρέπει να εκπονήσουν 4 συνολικά εργασίες, καθώς και 3 εργασίες OnLine που είναι πολλαπλής επιλογής.
 • 1η εργασία: Σχεδίαση λειτουργίας συστήματος με τη βοήθεια Διαγραμμάτων Ροής Δεδομένων, Διαγραμμάτων Δομής Προγράμματος και Διαγράμματος Κλάσεων.
 • 2η εργασία: Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων. Διαγράμματα Οντοτήτων Συσχετίσεων. Σχεσιακή Άλγεβρα.
 • 3η εργασία: Δημιουργία Βάσης Δεδομένων και ανάπτυξη SQL ερωτημάτων. Από το 2016-17 η βάση πρέπει να αναπτυχθεί σε SQLite, ενώ παλαιότερα απαιτούνταν MySQL ή Oracle.
 • 4η εργασία: Συγχρονισμός διεργασιών και σημαφόροι. Χρονοπρογραμματισμός ΚΜΕ και διαχείριση μνήμης.
Ύλη: Στα πιο σημαντικά τμήματα της ύλης περιλαμβάνονται
 • Βάσεις Δεδομένων
  • Διάγραμμα Οντοτήτων Συσχετίσεων
  • Μετατροπή του Διαγράμματος Οντοτήτων Συσχετίσεων σε σχεσιακό σχήμα
  • Σχεσιακή άλγεβρα
  • SQL
 • Λειτουργικά Συστήματα
  • Σελιδοποίηση
  • Τμηματοποίηση
  • Σελιδοποιημένη Τμηματοποίηση
  • Τμηματοποιημένη Σελιδοποίηση
  • Σημαφόρους
  • Αλγόριθμοι Αντικατάστασης Σελίδας
  • Αλγόριθμοι Χρονοδρομολόγησης
  • Αλγόριθμοι Τοποθέτησης στη μνήμη
 • Λειτουργικά Συστήματα
  • Σημαφόρους
  • Αλγόριθμοι Αντικατάστασης Σελίδας
  • Αλγόριθμοι Χρονοδρομολόγησης
  • Αλγόριθμοι Τοποθέτησης στη μνήμη
  • Σελιδοποίηση
  • Τμηματοποίηση
  • Σελιδοποιημένη Τμηματοποίηση
  • Τμηματοποιημένη Σελιδοποίηση
Εξετάσεις:
 • Με ανοικτές σημειώσεις και βιβλία.
 • Στο μέρος Α' δίνονται 10 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που πρέπει να απαντηθούν σε 45 λεπτά και αντιστοιχούν στο 30% των μονάδων της εξέτασης.
 • Στο μέρος Β' πρέπει να απαντηθούν 6 θέματα σε 2,5 ώρες, τα οποία καλύπτουν όλη την ύλη που διδάχτηκε και αντιστοιχούν στο 70% των μονάδων.
Μπορείτε να προβάλετε και να κατεβάσετε τις εργασίες και θέματα εξετάσεων παρελθόντων ετών, ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο:

Προγράμματα Σχεδίασης

 • Η σχεδίαση των λογικών πυλών και των διαγραμμάτων ροής μπορεί να γίνει με το Microsoft Visio ή το DIA. Λήψη Dia
 • Η σχεδίαση διαγραμμάτων μπορεί να γίνει και OnLine στο draw.io.