ΠΛΗ24 - Σχεδιασμός Λογισμικού

Υποενότητες:

 • Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ – Αντικειμενοστρεφής Ανάλυση και Σχεδίαση
 • Γλώσσες Προγραμματισμού ΙΙ – Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός
 • Μεταγλωττιστές
Προαπαιτούμενα: Κάποιες βασικές γνώσεις προγραμματισμού είναι χρήσιμες.

Εργασίες: Οι φοιτητές θα πρέπει να εκπονήσουν 5 συνολικά εργασίες. Η τρίτη εργασία είναι ομαδική και εκπονείται από ομάδες 3-4 φοιτητών σε διάστημα 4 περίου εβδομάδων.
 • 1η εργασία: Δημιουργία διαγραμμάτων UML. Εισαγωγή στη Java.
 • 2η εργασία: Δημιουργία διαγραμμάτων UML. Ανάπτυξη ολοκληρωμένης εφαρμογής Java.
 • 3η εργασία: Ομαδική εργασία. Ανάπτυξη ολοκληρωμένης εφαρμογής με γραφικά, αποθήκευση σε Βάση Δεδομένων, πολλαπλά νήματα, εξαγωγή των δεδομένων σε XML κτλ.
 • 4η εργασία: Μετασχηματισμό γραμματικής ώστε να είναι κατάλληλη για αναδρομική κατάβαση (recursive descent). Σύνολα FIRST και FOLLOW. Δημιουργία συντακτικού αναλυτή σε Java.
 • 5η εργασία: Σημασιολογικοί κανόνες γραμματικής. Χρονοπρογραμματισμός έργων. Κάποια επαναληπτικά θέματα στη Java.
Ύλη: Στα πιο σημαντικά τμήματα της ύλης περιλαμβάνονται
 • Διαγράμματα UML
  • Διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης
  • Διαγράμματα Ακολουθίας
  • Διαγράμματα μετάβασης Καταστάσεων
  • Διαγράμματα ευρωστίας
  • Διαγράμματα κλάσεων
 • Προγραμματισμός Java
  • Μετάβαση από διάγραμμα κλάσεων σε κώδικα Java
 • Γραμματικές
  • Μετασχηματισμός γραμματικής σε μορφή κατάλληλη για Αναδρομική Κατάβαση (Recursive Descent)
  • Εύρεση συνόλων FIRST και FOLLOW για δοθείσα γραμματική
  • Δημιουργία πίνακα ανίχνευσης με τη βοήθεια των συνόλων FIRST και FOLLOW
  • Διφορούμενες γραμματικές
  • Δημιουργία συντακτικού δέντρου
  • Σημασιολογικοί κανόνες γραμματικής
  • Δημιουργία διακοσμημένου δέντρου
 • Χρονοπρογραμματισμός έργου
  • Δημιουργία δικτύου ΑΟΝ και ΑΟΑ
  • Διάγραμμα Pert
  • Εύρεση κρίσιμου μονοπατιού
Εξετάσεις:
 • Με ανοικτές σημειώσεις και βιβλία.
Μπορείτε να προβάλετε και να κατεβάσετε τις εργασίες και θέματα εξετάσεων παρελθόντων ετών, ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο: