ΠΛΗ36 - Σύγχρονα Δίκτυα και Υπηρεσίες

Είδος μαθήματος: Επιλογής

Υποενότητες:

 • Δίκτυα υπολογιστών ΙΙ (πρωτόκολλα,πρότυπα,Interfaces)
 • Νέες κατευθύνσεις δικτύων και υπηρεσιών (mobile,photοnic)  
 • Ζητήματα σχεδίασης δικτύων 
Προαπαιτούμενα: Κάποιες γνώσεις από την ΠΛΗ22 βοηθούν αρκετά.

Εργασίες: Οι φοιτητές θα πρέπει να εκπονήσουν 5 συνολικά εργασίες.

Ύλη: Στα πιο σημαντικά τμήματα της ύλης περιλαμβάνονται
 • Δίκτυα
  • Πρωτόκολλα Ethernet και ARP
  • Φυσικές διευθύνσεις και διευθύνσεις ΙΡ
  • Πρωτόκολλο TCP
  • Πρωτόκολλο ΙΡ
  • Τεμαχισμός πακέτου
  • Αλγόριθμος AIMD
  • Πρωτόκολλα δρομολόγησης
  • Μορφή του πίνακα δρομολόγησης
  • Διευθυνσιοδότηση ΙΡ
 • Κυψελοειδή δίκτυα και δίκτυα Οπτικών Ινών
  • Δίκτυα GSM
  • Εξασθένηση και ενίσχυση σήματος
 • Γραμμικός προγραμματισμός
  • Επίλυση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού
 • Συστήματα ουρών
  • Ουρές Μ/Μ/1
  • Συστήματα με απώλειες
 • Αλγόριθμοι
  • Αλγόριθμοι Prim και Kruskal για εύρεση MST
  • Αλγόριθμος Dijkstra
  • Αλγόριθμος Bellman-Ford
  • Αλγόριθμος Floyd-Warsall
  • Αλγόριθμος Ford-Fulkerson για τη μέγιστη ροή
  • Αλγόριθμος Spanning Tree για γέφυρες
  • Μέθοδος της πλημμύρας για την μετάδοση πακέτου
Εξετάσεις:
 • Με ανοικτές σημειώσεις και βιβλία.
Μπορείτε να προβάλετε και να κατεβάσετε τις εργασίες και θέματα εξετάσεων παρελθόντων ετών, ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο: