ΠΛΣ51 - Βασικές εξειδικεύσεις σε Αρχιτεκτονική και Δίκτυα

Υποενότητες:

 • Ψηφιακά Συστήματα
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 • Δίκτυα υπολογιστών


Εργασίες: Οι φοιτητές θα πρέπει να εκπονήσουν 6 συνολικά εργασίες.
 • 1η εργασία: Αριθμητικά συστήματα και πράξεις. Άλγεβρα Boole. Πίνακας αληθείας και χάρτης Karnaugh. Σχεδίαση συνδυαστικών κυκλωμάτων.
 • 2η εργασία: Αποκωδικοποιητές, πολυπλέκτες και αθροιστές. Flip flops. Σχεδίαση και ανάλυση Ακολουθιακών κυκλωμάτων.
 • 3η εργασία: Γλώσσα Assembly για τον επεξεργαστή 8086.
 • 4η εργασία: Οργάνωση λανθάνουσας μνήμης. Μικροπρογραμματισμός. Pipelining.
 • 5η εργασία: Κώδικας Hamming. CRC. CSMA/CD. ALOHA. Απόδοση πρωτοκόλλων. Σφάλματα κατά τη μετάδοση.
 • 6η εργασία: Πρωτόκολλα TCP και ΙΡ. Δρομολόγηση πακέτων. Αλγόριθμος Dijkstra.
Ύλη: Στα πιο σημαντικά τμήματα της ύλης περιλαμβάνονται
 • Αριθμητικά συστήματα
  • Δυαδικό σύστημα
  • Οκταδικο σύστημα
  • Δεκαεξαδικό σύστημα
  • Μετατροπές ανάμεσα σε αριθμητικά συστήματα
  • Αριθμητικές πράξεις
  • Συμπλήρωμα ως προς 2
 • Ψηφιακά Συστήματα
  • Άλγεβρα Boole
  • Λογικές πύλες
  • Πίνακας αληθείας
  • Χάρτης Karnaugh
  • Σχεδίαση συνδυαστικών κυκλωμάτων
  • Πολυπλέκτες
  • Αποκωδικοποιητές
  • Αθροιστές
  • Flip flops
  • Σχεδίαση ακολουθιακού κυκλώματος
 • Γλώσσα Assembly
  • Ανάπτυξη προγράμματος για επεξεργαστή 8086
 • Λανθάνουσα μνήμη
  • Άμεση οργάνωση
  • Οργάνωση κ-τρόπως συνόλου συσχέτισης
  • Λανθάνουσα μνήμη πλήρους συσχέτισης
  • Hit ratio
 • Μικροπρογραμματισμός
 • Pipelining
 • Ανίχνευση και διόρθωση λαθών
  • Άρτια και περιττή ισοτιμία
  • Κώδικας Hamming
  • Απόσταση Hamming
  • Κώδικας CRC
 • Πρωτοκολλα δικτύων
  • Απόδοση δικτύων
  • Ethernet (CSMA/CD)
  • ALOHA
  • TCP
  • IP
  • Δρομολόγηση πακέτων
  • Αλγόριθμος Dijkstra
Εξετάσεις:
 • Με ανοικτές σημειώσεις και βιβλία.
Μπορείτε να προβάλετε και να κατεβάσετε τις εργασίες και θέματα εξετάσεων παρελθόντων ετών, ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο: