ΠΛΣ60 - Εξειδικεύσεις Τεχνολογίας Λογισμικού

Είδος μαθήματος: Επιλογής

Υποενότητες:

  • Διαχείριση Δεδομένων
  • Λειτουργικά Συστήματα
  • Σύγχρονες Μέθοδοι Προγραμματισμού

Εργασίες: Οι φοιτητές θα πρέπει να εκπονήσουν 6 συνολικά εργασίες.
  • 1η εργασία: Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων. Διάγραμμα Οντοτήτων Συσχετίσεων. Σχεσιακή Άλγεβρα.
  • 2η εργασία: Γλώσσα SQL.
  • 3η εργασία: Προγραμματισμός Java.
  • 4η εργασία: Προγραμματισμός Java.
  • 5η εργασία: Λειτουργικά συστήματα. Κρίσιμες περιοχές. Σημαφόροι. Αδιέξοδα (deadlocks). Διαχείριση μνήμης.
  • 6η εργασία: Κατηγοριοποίηση. Συσταδοποίηση. Επαναληπτικές ασκήσεις.
Εξετάσεις:
  • Με ανοικτές σημειώσεις και βιβλία.
Μπορείτε να προβάλετε και να κατεβάσετε τις εργασίες και θέματα εξετάσεων παρελθόντων ετών, ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο: